Generelle leiebetingelser

Kort om leieperiode, transport, erstatningsansvar m.m.

Produktinfo

Megger AS sørger for at leieobjektet ved utlevering fra lager er i orden og klart til bruk. Eventuelle feil eller mangler skal meldes til Megger AS umiddelbart og innen en virkedag fra utlevering. Hvis så ikke er skjedd, anses leieobjektet for å være feilfritt ved utlevering.

Leietaker skal betale alle transportkostnader.

Leietiden gjelder fra og med den dag og det tidspunkt leieutstyret forlater Megger AS sitt lager til og med den dag og det tidspunkt det returneres samme sted. Minimum leieperiode er for de fleste instrumenter 2 dager hvis annet ikke er avtalt. Helgeleie gjelder fra utlevering fredag 12:00 til mandag 09:00.

Dersom driftsstopp/-feil inntreffer i leieperioden, plikter leier uten opphold å varsle utleier om det inntrufne. Utleiers ansvar ved driftsstopp/-feil begrenser seg til å kompensere leier med lån av tilsvarende utstyr i den tidsperiode som må antas å ha gått tapt for leier som følge av driftsstopp/-feil. Ved utrykning utenom åpningstid blir leietaker belastet dette uavhengig av årsak til driftstansen.

Leietaker er økonomisk ansvarlig for skade på utstyr eller instrumenter. Reparasjon eller utbedring skal ikke utføres uten Megger AS godkjennelse.

Leietaker plikter å sette seg inn i bruksanvisningen og sikkerhetsbestemmelser, samt følge disse. Utstyret skal kun brukes av leietaker og bare til slike oppgaver og under slike forhold som det er beregnet for. Det forutsettes at bruker av utstyr er kompetent til å utføre jobben med utstyret.

Utstyr som tapes eller skades under leietiden skal erstattes av leietaker. Forsikringer som dekker skade og uhell må leietager selv sørge for. Megger AS er ikke ansvarlig for skade leietaker påfører seg selv eller andre, herunder også skade på gjenstander, følgeskade og inntektstap.